Tiểu Điểm: 30 năm WWW – Thay đổi bộ mặt toàn cầu | VTV24

Khi world wide web (www) bắt đầu, các trang web chỉ đơn giản là các tài liệu văn bản, nó tạo ra siêu kết nối trên nền tảng Internet, làm thay đổi toàn bộ thế giới.

Leave a Reply

Your email address will not be published.*