Còn nút thắt trong cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước!| VTV24

Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa kiểm tra hoạt động cổ phần hóa doanh nghiệp vốn Nhà nước tại Thành phố Hồ Chí Minh. Động thái diễn ra sau khi Uỷ ban Nhân dân Thành phố kiến nghị Chính phủ cho phép lùi tiến độ – đến năm 2020 mới hoàn thành cổ phần hóa, thay vì là năm nay như yêu cầu ban đầu. Thực tế, kết quả giám sát của Hội đồng Nhân dân Thành phố cũng cho thấy rõ những “nút thắt” chờ được tháo gỡ trong công tác cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước

Leave a Reply

Your email address will not be published.*